chuyen nha tron goi | chuyen nha tron goi tai ha noi | chuyen van phong tron goi | van tai hang hoa

Giấy cam kết Nhà ở, đất ở duy nhất |

du lich da lat

Giấy cam kết Nhà ở, đất ở duy nhất

In PDF.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________


GIẤY CAM KẾT

(Về việc: Chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất)


Kính gởi:        - UBND PHƯỜNG …. , QUẬN …., TP.ĐÀ NẴNG

- CHI CỤC THUẾ QUẬN ……………, TP.ĐÀ NẴNG


Tôi tên là:

Sinh năm:

CMND số:                                Nơi cấp:                                 Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nội dung cam kết như sau:

Nay tôi làm đơn này để xin cam kết là tôi chỉ có duy nhất quyền sử dụng đất tại địa chỉ số: ………………………………………………………… Quận ………… Thành phố Đà Nẵng thuộc thửa đất số:  ………… tờ bản đồ số: ……….

Ngoài quyền sử dụng đất nêu trên, tôi không có quyền ở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nào khác tại Việt Nam.

Lý do: để được  miễn thuế thu nhập cá nhân theo khoản 2 điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân do có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Tôi xin cam kết lời khai trên là đúng sự thật, nếu có bất kỳ sai trái hay gian lận gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và các quy định của pháp luật về thuế.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm xem xét giải quyết của Quý cơ quan!


TP. Đà Nẵng, ngày ... tháng.... năm 2012


Người làm đơn

HỌ VÀ TÊN